Договор на туристическое обслуживание

1. Предмет Договору

1.1. ТУРОПЕРАТОР відповідно до заявки ТУРИСТА на бронювання комплексу туристичних послуг, що подається
ТУРИСТОМ через ТУРАГЕНТА надалі – “Заявка”, та умов Договору, за встановлену Договором плату зобов’язується
забезпечити (організувати) надання комплексу туристичних послуг ТУРИСТУ, надалі – “послуги”, а ТУРИСТ
зобов’язується на умовах Договору прийняти та оплатити їх.

1.2. Заявка оформляється за формою, встановленою ТУРОПЕРАТОРОМ, в 2-х примірниках та є невід’ємною частиною
Договору (Додаток № 1).

2. Права та обов’язки СТОРІН

2.1. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

2.1.1. Інформувати ТУРИСТА про:

основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд до країни тимчасового
перебування), в тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання,
особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

ТУРОПЕРАТОРА (ТУРАГЕНТА), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення
турагентської (туроператорської) діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства
про захист прав
споживачів;

розмір фінансового забезпечення ТУРАГЕНТА на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства)
та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;

загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);

програму туристичного обслуговування;

характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також
іншу обов’язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу
туристичного обслуговування);

характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за
законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю
встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування
(якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

права, обов’язки та правила поведінки ТУРИСТА в країні (місцевості) перебування;

порядок відшкодування завданих збитків та умови відмови від послуг;

про правила проживання в країні (місцевості) перебування, поведінку в громадських місцях;

про звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під
особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

про правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться
через недобір групи;

відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням туристичного обслуговування,
розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

про вартість туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

про епідемічну ситуацію в країні виїзду, можливий ризик зараження малярією та заходи її профілактики, про інші інфекційні та паразитарні хвороби та їх профілактику;

про місце перебування організації (організацій), уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій туристів, а також про
адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна
звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки, а також іншу інформацію на вимогу туриста відповідно до
чинного законодавства України;

те, що у випадку виникнення претензій щодо якості туристичного обслуговування, необхідно протягом трьох календарних днів
з дати виявлення недоліків звернутися до представників ТУРОПЕРАТОРА у країні перебування.

2.1.2. Забезпечити бронювання послуг та забезпечити (організувати) надання послуг ТУРИСТУ, відповідно до умов Договору
та Заявки ТУРИСТА.

2.1.3. Забезпечити ТУРИСТА оформленими виїзними документами (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд до країни тимчасового
перебування), документами, необхідними для отримання послуг відповідно до умов Договору, а саме: страховий
поліс, проїзні документи, тощо, згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаному в Заявці ТУРИСТА. З урахуванням
обставин надання послуг, документи можуть надаватись ТУРИСТУ в офісі ТУРАГЕНТА та/або місці початку надання послуг.

2.1.4. Своєчасно інформувати ТУРИСТА щодо змін тривалості туру, умов перельоту, проживання, харчування, а також змін
програми туру.

2.1.5. Перевіряти у ТУРИСТА наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів.

2.2. ТУРИСТ зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно, за першою вимогою, надавати ТУРАГЕНТУ всі документи та інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту та для виконання Договору.

2.2.2. Оплатити вартість послуг відповідно до умов Договору.

2.2.3. Своєчасно отримувати послуги, що передбачені Договором, зокрема вчасно прибути на вказане ТУРАГЕНТОМ місце
початку надання послуг, у будь – якому випадку не пізніше, ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту), в тому числі, у
випадку зміни перевізником раніше обумовленого часу виїзду (вильоту) або рейсу.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення; виконувати
митні, прикордонні, санітарні правила України та країни тимчасового перебування.

2.2.5. Не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, які є чинними на території країни тимчасового перебування.

2.2.6. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

2.2.7. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки.

2.2.8. Дотримуватись умов і правил, визначених Договором.

2.2.9. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг в місцях розміщення та
перебування.

2.2.10. Оплатити вартість в’їзної візи.

2.2.11. Відшкодовувати збитки, нанесені своїми неправомірними діями.

2.2.12. Послуги, надані ТУРИСТУ третіми особами і не обумовлені Договором, ТУРИСТ оплачує безпосередньо третім особам,
що надали такі послуги.

2.2.13. Оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ витрати, у випадку відмови від Договору до початку поїздки, та відшкодувати
збитки, заподіяні ТУРАГЕНТУ, спричинені діями ТУРИСТА.

2.2.14. Не завдавати своїми діями чи бездіяльністю майнової чи/або немайнової шкоди, не принижувати честь та гідність
співробітників Турагента, не псувати ділову репутацію Турагента, не розповсюджувати завідомо неправдиву, зпотворену
інформацію щодо діяльності Турагента, доки така інформація не буде підтверджена/спростована остаточним рішенням суду,
що набрало законної сили у відповідності до процесуального законодавства України.

2.3. ТУРАГЕНТ має право:

2.3.1. Своєчасно отримувати від ТУРИСТА повну, достовірну інформацію та документи, в обсязі, необхідному для реалізації
туристичного продукту та для виконання Договору, необхідні для надання послуг відповідно до умов даного Договору.

2.3.2. Отримувати та утримувати фактично понесені ТУРАГЕНТОМ витрати, у випадку відмови ТУРИСТА від Договору до
початку поїздки та на відшкодування збитків, заподіяних ТУРАГЕНТУ, спричинених діями ТУРИСТА.

2.3.3. Змінювати ціну туристичного продукту, погоджену сторонами, лише у випадках, передбачених Договором, і тільки
при істотній зміні обставин (погіршення умов подорожі; зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних
тарифів; уведення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу
національних валют; інші підстави за письмовою домовленістю сторін), але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної
подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку,
якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість
становить один день;

2.3.4.Збільшувати ціну туристичного продукту, не перевищуючи 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни
туристичного продукту більше ніж на 5 відсотків первісної ціни ТУРИСТ має право відмовитися від виконання договору,
а ТУРАГЕНТ зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

2.4. ТУРИСТ має право:

2.4.1. Вимагати від ТУРАГЕНТА інформації про виконання умов Договору.

2.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію відповідно до чинного законодавства в сфері захисту прав споживачів
і туристичної діяльності.

2.4.3. Отримувати інформацію про наявність ліцензії у ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА).

2.4.4. Отримувати послуги, відповідно до умов Договору.

2.4.5. Отримувати відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов
Договору у розмірі, передбаченому Договором.

2.4.6. Здійснити доплату за реалізований туристичний продукт при збільшенні його вартості, у випадках, вказаних в пунктах
2.3.3. та 2.3.4. Договору або відмовитись від виконання Договору.

2.4.7. Отримати копії документів щодо правовідносин між ТУРАГЕНТОМ та ТУРОПЕРАТОРОМ.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість послуг, що надаються відповідно до умов Договору, становить ______________грн. 00 коп. Без ПДВ.

3.2. СТОРОНИ погодили, що на дату повної оплати туристичних послуг загальна їх вартість для громадян України може бути
змінена у напрямку зростання в залежності від зміни курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна
вартість послуг визначається шляхом множення прайсової вартості послуг, встановленої ТУРОПЕРАТОРОМ, на курс
Національного банку України на дату фактичної оплати та на коригуючий коефіцієнт, встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ.

3.3. ТУРИСТ зобов’язаний здійснити повну оплату вартості послуг протягом 2 банківських днів, з дати підписання Договору.

3.4. Оплата послуг ТУРОПЕРАТОРА здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТУРАГЕНТА,
указаний в даному Договорі на підставі виписаного ТУРАГЕНТОМ рахунку. Отримані ТУРАГЕНТОМ кошти не є власністю
ТУРАГЕНТА та підлягають обов'язковому перерахуванню ТУРОПЕРАТОРУ.

3.5. Усі види платежів по Договору провадяться в національній валюті України - гривні.

 

4. Відповідальність СТОРІН

4.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із СТОРІН,
СТОРОНА, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та
умов Договору.

4.2. У випадку невиконання з вини ТУРАГЕНТА своїх зобов’язань, передбачених Договором, відповідальність ТУРАГЕНТА
перед ТУРИСТОМ за даним Договором обмежується розміром подвійної плати вартості послуг, що надаються відповідно
до умов Договору.

4.3. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності у випадку несвоєчасної чи неповної оплати ТУРИСТОМ вартості послуг, що надаються відповідно до умов Договору.

4.4. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб ТУРИСТУ відмовлено в можливості
в’їзду чи виїзду внаслідок порушення ним правопорядку або інших причин, або, якщо внаслідок будь-яких інших причин,
незалежних від ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ не скористався послугами.

ТУРАГЕНТ не несе відповідальності, якщо рішенням посольства, консульства, міграційної та/або прикордонної служби,
будь – якої країни, ТУРИСТУ відмовлено в отриманні візи та/або у в’їзді/виїзді до цих країн.

4.5. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за затримки чи скасування виїзду, зміну умов перевезення, втрату багажу пасажирів,
які виникли не з вини ТУРАГЕНТА, а також за невиконання або неналежне виконання перевізником, аеропортом, страховою
компанією та іншим суб’єктом надання послуг відповідно зобов’язання по перевезенню, наданню послуг аеропорту,
страхових послуг або іншої послуги, оскільки ТУРАГЕНТ виступає виключно посередником між ТУРИСТОМ та вказаними
суб’єктами надання послуг.

ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за пов’язану з цими діями зміну обсягів та строків надання послуг, що надаються
відповідно до умов Договору.

У цих випадках відповідальність перед ТУРИСТОМ, відповідно до законодавства та правил перевезення, страхування,
послуг аеропорту несуть фірми, підприємства, установи, що надають відповідні послуги.

Якість послуг, що надаються на підставі Договору, визначається законодавством, нормами та стандартами обраної ТУРИСТОМ
країни тимчасового перебування та фірмами, підприємствами, установами, що їх надають. ТУРАГЕНТ не несе відповідальність
за суб’єктивність сприйняття туристом умов проживання, за будь-які незручності у зв’язку з проведенням на території країни
подорожі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт, які виконуються відповідно до рішення місцевих органів,
державними чи приватними структурами.

4.6. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів Туриста та осіб, що подорожують
з ним, протягом усього періоду надання послуг відповідно до умов Договору, але надає допомогу в його розшуку чи отриманні відповідних компенсацій від винних організацій, установ, підприємств тощо.

4.7. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ
у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв’язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих
та сплачених послуг, в тому числі з причини хвороби туриста, підтвердженої відповідними медичними довідками, та не
відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Заявці ТУРИСТА.

4.8. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності у випадку настання страхового випадку. Претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в
страхову компанію, вказану в страховому полісі.

4.9. Якщо ТУРИСТ не скористався послугами ТУРАГЕНТА по оформленню візи, ТУРАГЕНТ не несе відповідальність за наявність
та дійсність візи ТУРИСТА.

4.10. ТУРИСТ несе повну відповідальність за наявність у нього та осіб, що подорожують з ним, необхідних документів на
в’їзд/виїзд, на транзит через територію будь-яких третіх країн за маршрутом подорожі в країну тимчасового перебування та
документів на багаж, та компенсує ТУРАГЕНТУ всі витрати у випадку будь-яких порушень ним та (або) особами, що
подорожують
з ним, візового, прикордонного, митного режиму та міграційних правил, включаючи ті витрати, які можуть виникнути у
ТУРАГЕНТА у зв’язку з необхідністю сплати штрафів, депортацією ТУРИСТІВ, тощо.

4.11. ТУРИСТ несе повну відповідальність у випадку порушення діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу,
нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства
країни тимчасового перебування. При цьому штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними
правилами і нормами транспортної компанії, готелю, тощо країни тимчасового перебування.

4.12. ТУРИСТ вправі відмовитися від виконання Договору до початку подорожі за 
умови оплати ТУРАГЕНТУ фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього 
повідомлення.

У випадку відмови від виконання Договору, включаючи неявку ТУРИСТА в місце початку надання туристичних послуг, зміни

умов Договору зі сторони ТУРИСТА, включаючи внесення будь – яких змін у Заявку або, якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ не скористався послугами, ТУРИСТ оплачує фактично понесені ТУРАГЕНТОМ витрати
та/або відшкодовує збитки, заподіяні ТУРАГЕНТУ, спричинені діями ТУРИСТА.

Зокрема, але не виключно, фактично понесені ТУРАГЕНТОМ витрати та/або збитки можуть включати:

20% від загальної вартості послуг – за відмову від отримання замовлених послуг в термін від дати бронювання заявки (додаток 1)
до 21 дня до дати початку надання послуг;

25 % від загальної вартості послуг - за відмову від отримання замовлених послуг в терміни від 21 до 15 днів до дати початку
надання послуг;

50 % від загальної вартості послуг - за відмову від отримання замовлених послуг в терміни від 14 до 8 днів до дати початку
надання послуг;

75% від загальної вартості послуг - за відмову від отримання замовлених послуг в терміни від 7 до 2 днів до дати початку
надання послуг;

100 % від загальної вартості послуг - за відмову від отримання замовлених послуг або неявка на рейс за 24 години до дати
початку надання послуг.

У випадку відмови ТУРИСТА від заброньованих послуг з будь-яких причин, початок туру за якими припадає на період
Травневих (з 27 квітня по 10 травня) або Новорічних та Різдвяних свят (з 22 грудня по 09 січня), останній зобов’язується сплатити ТУРАГЕНТУ штраф у наступних розмірах:

за 21-15 доби до відправлення - 80% від загальної суми туристичних послуг;

за 14 діб і менше до відправлення чи неявка на рейс - 100% від загальної суми туристичних послуг.

4.13. У випадку порушення Туристом п.п.2.2.14 п.2 даного Договору, ТУРИСТ виплачує на користь ТУРАГЕНТА грошову
компенсацію у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань по Договору, якщо воно
виникло внаслідок обставин непереборної сили і, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. Під
обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після підписання Договору і в результаті непередбачуваних, незалежних і невідворотних СТОРОНАМИ обставин. Такі обставини встановлюються наявністю загальновідомих фактів,
публікацій в засобах масової інформації та іншими способами, які не потребують спеціального доказування.

5.2. СТОРОНА, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана терміново, але не пізніше 48 годин з дати
виникнення таких обставин, повідомити іншу СТОРОНУ про їх виникнення в письмовій формі і надати оформлену належним
чином довідку Торгово-промислової палати України.

5.3. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення іншої СТОРОНИ про такі обставини, позбавляє СТОРОНУ права посилатися
на обставини форс-мажора як на підставу, яка звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань.

5.4. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення іншої СТОРОНИ про форс-мажорні обставини, дає їй право дострокового
припинення Договору.

 

6. Порядок вирішення суперечок

6.1. У випадку виникнення спорів чи розбіжностей, що можуть виникнути з Договору чи в зв’язку з ним вирішуються
СТОРОНАМИ шляхом переговорів. Якщо СТОРОНИ не приходять до взаємної згоди, спір вирішується в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Претензії ТУРИСТА з питань надання послуг відповідно до Договору приймаються до розгляду протягом чотирнадцяти
днів з дати закінчення туру.

6.3. Претензії ТУРИСТА приймаються в письмовому вигляді разом з оригіналами заяви і доданих до неї документів, що мають відношення до інциденту, в тому числі актів, підписаних уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА та завірених представником приймаючої сторони в країні перебування ТУРИСТА.

6.4. Претензії, подані з порушенням пунктів 6.2. і 6.3. Договору, ТУРАГЕНТОМ та ТУРОПЕРАТОРОМ до розгляду не приймаються.

6.5. ТУРОПЕРАТОР та ТУРАГЕНТ не приймають претензії та не несуть відповідальності по претензіях, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативними наслідками спожитих послуг, самостійно придбаних туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

6.6. ТУРИСТ усвідомлює, що сторона ТУРАГЕНТ несе відповідальність перед ТУРОПЕРАТОРОМ за завідомо неправдиві
відомості стосовно поданих документів, претензій стосовно повернення сплачених грошових коштів внаслідок настання подій, передбачених п.4 даного Договору, а тому, підписуючи даний Договір, ТУРИСТ не вправі вчиняти дій, що становлять ризик для господарської діяльності ТУРАГЕНТА.

 

7. Додаткові умови

7.1. СТОРОНИ, відповідно до ст. 212 Цивільного кодексу України, обумовили настання прав та обов’язків за Договором,
крім обов’язку ТУРИСТА, здійснити оплату послуг у розмірі та порядку, передбаченому Договором, який настає (обов’язок
по оплаті) з дати підписання Договору, відкладальною обставиною, а саме: Договір набуває сили з дати надання
підтвердження на бронювання Заявки ТУРИСТА ТУРОПЕРАТОРОМ у формі, встановленій ТУРОПЕРАТОРОМ, та діє до дати
закінчення надання послуг (закінчення туру).

У зв’язку з цим, СТОРОНИ погодили, що у випадку не надання підтвердження на бронювання Заявки ТУРИСТА
ТУРОПЕРАТОРОМ у формі, встановленій ТУРОПЕРАТОРОМ, даний Договір є таким, що неукладений, а сплачені
ТУРИСТОМ кошти підлягають поверненню за вимогою останнього.

7.2. ТУРИСТ вправі відмовитися від виконання Договору до початку подорожі виключно за умови оплати фактично понесених ТУРАГЕНТОМ витрат та відшкодування збитків, заподіяних ТУРАГЕНТУ, викликаних діями ТУРИСТА.

У випадку зміни вартості послуг, що надаються відповідно до Договору більш, ніж на 5 (п’ять) % вартості, обумовленої
Договором, ТУРИСТ має право відмовитись від виконання даного Договору та вимагати повернення раніше сплачених коштів.

7.3. ТУРАГЕНТ, у випадку виняткової необхідності, має право замінити замовлений готель, за умови, що новий готель буде
аналогічного або вищого класу без додаткової оплати зі сторони ТУРИСТА. Категорія готелю визначається офіційними органами
країни розташування готелю.

7.4. Всі зміни, додатки та доповнення до даного Договору є чинними тільки, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками СТОРІН, та є невід’ємною частиною даного Договору.

7.5. У випадках не передбачених Договором СТОРОНИ керуються чинним законодавством України та міжнародним правом,
згоду на яке надано Верховною Радою України.

7.6. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», а також мети обробки персональних даних, яка
виходить з положень установчих документів Тур агента, Тур оператора, Закону України «Про Туризм» - надання туристичних
послуг, Турист надає добровільну згоду на збір та використання його персональних даних Тур агентом, Тур оператором, для
виконання умов даного Договору.

7.7. Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику
для кожної СТОРОНИ.